Графички приказ основних показатеља о становништву

Заштита података

Подаци прикупљени у Попису 2011. користиће се искључиво у статистичке сврхе.

Пописивачи, инструктори, контролори и друга лица која врше послове у вези с Пописом дужна су да строго воде рачуна о тачности уписа, односно о тачној обради података које су дали даваоци података и да чувају као тајну све податке прикупљене од пописаних лица.

Према члану 30 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, новчаном казном од 20.000 до 50.000 хиљада динара казниће се за прекршај пописивачи, инструктори или контролори и друга лица која врше послове у вези с Пописом ако:

  • благовремено и на прописан начин не обављају послове Пописа;
  • противно вољи лица обухваћеног Пописом захтевају да се то лице изјашњава о националној припадности или вероисповести;
  • поступе супротно обавези чувања тајне.

Сва лица која су овлашћена да учествују у спровођењу Пописа становништва, као и запослени у Републичком заводу за статистику, дужна су да све податке прикупљене у Попису чувају као поверљиве током и након завршетка Пописа.

Подаци који ће се прикупити у Попису биће објављени или припремљени за потребе корисника као збирни подаци, чиме ће се обезбедити заштита идентификационих података пописаних лица.

Пописни подаци биће заштићени од неовлашћеног давања, коришћења, као и од губитка, уништења или исправљања података.