Графички приказ основних показатеља о становништву

Значај пописа

Значај пописа огледа се у томе што се њиме обезбеђују потпуни, квалитетни, тачни и међународно упоредиви статистички подаци о становништву, домаћинствима и становима и омогућава упоредивост са подацима из ранијих пописа, у складу са потребама корисника из земље и иностранства.

Поред тога што попис представља основни извор података за мале географске области (насеља, делова насеља), подаци који се прикупе у попису од великог су значаја и за:

  • годишње процене броја становника (у међупописном периоду);
  • пројекције броја и основних структура становништва за дужи период;
  • анализу и оцену стања у економском и друштвеном развоју;
  • праћење извршења планова;
  • планирање развоја у економији, образовању, здравству, становању и у осталим економским и друштвеним сферама;
  • научна истраживања;
  • статистичке сврхе итд.